9. Ev

Dile ki uzun sürsün yolun.

Nice yaz sabahları olsun,

Eşsiz bir mutluluk ve sevinç içinde

Önceden hiç görmediğin limanlara girdiğin!

– Konstantin Kavafis (İthaka)

Geleneksel İsmi: Uzun Deniz Yolculukları Evi

İlişkili Burç: Yay

İlişkili Gezegen: Jüpiter

Sınıflandırması: Ateş, son, eril

Karşıtı : 3. ev

Yönü: Güneybatı-Güney

Anahtar Kelimeler: Uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, uzak kültürler, farklı ufuklar, yüksek öğrenim, üniversite, öğretim üyeleri, ihtisaslaşma, taraf tutma, ahlak, görgü kuralları, gelenek ve görenekler, yargı, yasalar, avukatlar, felsefe, bilgelik, bilge kişilerin rehberliği, inançlar, din, dini kurumlar, kehanet, turizm, rehberlik, ithalat-ihracat, yayıncılık, kırsal alan, çiftlikler.

8. evin sonuna geldiğimizde, zor zamanlarda ayakta kalmayı başarmış, arınıp yenilenmiş olarak, kendimizi daha fazla tanımış, hayat hakkında daha fazla bilgeleşmiş hissederiz. Artık hayatı bir açılımlar süreci olarak algılamaya başlarız. Çünkü varoluşumuzun anlamı ve amacı hakkında daha kapsamlı düşünmemizi talep eden yeterince deneyimimimiz olmuştur.

Şimdi, sıra o ana kadar olan bitene daha geniş pespektiften bakmamızı sağlayacak olan 9.evdedir. Burada, hayatı yöneten evrensel yasaları ve altta yatan kalıpları kavramaya çalışacak, doğruların peşine düşeceğiz. Çünkü bir amacımız olduğunda zorluklarla daha kolay başa çıkabiliriz. Ayrıca, karşılaştığımız zorluklar, varoluşun yasalarına uygun yaşamamaktan kaynaklanıyorsa, o zaman, bize rehber olacak bilgileri keşfederek ve onlara uygun hareket ederek acı ilacı içmek zorunda kalmayabiliriz.

9.ev, ‘daha yüksek zihin’ olarak adlandırılan, soyut düşünme ve içten bilme süreciyle bağlantılıdır. Yöneticisi Jüpiter, psişenin sembol oluşturma kapasitesine, belli bir olaya veya duruma anlam atfetme eğilimine işaret eder. 3.evde veriler toplanır. 9.evde ise, bu verilere göre çıkarsamalar yapılır. Sentezci ve bütüncüldür. Bir kaç satırlık açıklamalarla bütünü görebilir. İmgelerle düşünür, kalıpları farkeder. 3. ve 6. evler analitik sol beyinle ilişkilendirilirken, 9. ve 12. evler sağ beynin aktiviteleriyle bağlantılıdır. Marilyn Ferguson’un ifade ettiği gibi, “Sol beyin anlık enstantaneleri görürken, sağ beyin filmi izler”.

Kolektif bir seviyede kodlanmış düşünce yapıları 9.evde tanımlanır. Bunlar yalnızca dini, felsefi ve eğitim sistemleri ile değil, yasal sistemler ve hukukun esası ile de ilgilidir. 7.ev davaların açıldığı birincil mahkemeleri (bidayet mahkemelerini) temsil ederken, 9.ev, yargıtay, anayasa mahkemesi gibi daha üst mahkemeleri temsil eder.

9.ev yaşananların bir anlamı olduğuna inanır. Bu evdeki Jüpiter veya Venüs meydana gelen her şeyin, son tahlilde olumlu ve kişinin avantajına olduğu duygusunu verebilir. Sanki işbaşında olan iyicil daha yüksek bir zeka bizim gelişimimize rehberlik ediyor gibidir. Satürn veya Oğlak, herhangi bir olayda anlam algılamakta güçlük çeker veya anlamı olumsuz bir ışık altında yorumlar. Fransız varoluşçu yazar ve filozof Albert Camus’nün 9.evinde, Satürn İkizler burcundaydı. Camus, olayların insanların o olaylara atfettiklerinden daha yüksek ve mutlak bir anlamı olmadığına inanıyordu.

9.evdeki burçlar ve gezegenler, dini ve felsefi konulara yaklaşım tarzımız, Tanrı imgemiz hakkında bilgi verir. Merkür ve İkizler Tanrı’yı entelektüel olarak kavramaya yönelirken, Neptün ve Balık merhametli ve bağışlayan bir Tanrı imgesine sahiptir. Onu kalben kucaklayıp kendini teslim etme eğilimindedir. Mars, Venüs’ün tersine, dini konulara dogmatik ve fanatik biçimde yaklaşır. Satürn ve Oğlak’ın Tanrısı katı, cezalandırıcı, eleştirel veya paternalistiktir. Her ne pahasına olursa olsun itaat edilmelidir.

9. ev hayatımızı yönlendirmek için belirlediğimiz prensipleri, kurallar sistemini temsil eder. Kendi doğrumuzun peşine düşeriz. Bazen kendi doğrumuzun yegane doğru olduğuna inanır, bu doğruyu diğerlerine de dayatmaya çalışırız. Önyargılı oluruz. Bazen inanıp savunduklarımızı biz uygulayamayız, bazen inandıklarımız yaşadığımız gerçeklikle çakışır. Tüm bu deneyimlerin sonunda kendi yaşam felsefemizi oluştururuz. Diğer insanların inançlarına hoşgörü geliştiririz.

9.ev günlük düzeydeki düşünce ve inanç sistemlerimizin dışındaki bir ufka açıldığımızda kazandığımız perspektifi de tanımlar. Bu bağlamda uzun yolculuklarla ilişkilendirilmiştir. Uzun yolculuklar farklı ülkelere ve kültürlere yapılabileceği gibi, simgesel anlamda, iç dünyamızda da yapılabilir. Bu yolculuklar bizim hayata bakışımızı genişletir. Hayatın bizim dışımızdaki diğer sayısız yüzünü görür, kendi yaşantımızla karşılaştırırız. Bazı yaşam biçimleri ve kültürler diğerlerine göre bize daha yakın gelse de, farklılıkları algılayıp hayatı daha geniş bir perspektiften değerlendirmemize olanak sağlar. Dünyanın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı olan John Glenn’in Neptün ve Jüpiter’i 9.evdeydi.

9.evdeki yerleşimler yolculuklarımızda karşılaştığımız arketipsel prensiplere de işaret eder, çekildiğimiz kültürlerin özelliklerini açıklar. Satürn, güçlükler ve gecikmeler, daha çok pratik bir hedefe yönelik olarak seyahat veya çalışma ya da araştırma amacıyla seyahate anlamına gelebilir. Henry Kissinger’ın 9.evini Oğlak burcu kesiyordu ve Satürn diplomasi burcu olan Terazi’deydi. Pluto veya Akrep yabancı ülkelerdeki deneyimlerle büyük dönüşümlere işaret edebilir ya da haritasında Pluto veya Akrep’in güçlü konumda olduğu ülkelere çekilebiliriz. Uranüs uzun yolculuklar, din ve felsefe konularında yenilikçi fikirlere delalet edebilir. Kuzey kutbuna uçan ilk insan olan Amiral Richard Byrd’ ın Uranüs’ü 9.evdeydi.

Güçlü yerleşimler, olağandışı bir sezgi ve öngörü düzeyine de işaret eder. 9.ev, atmosferdeki eğilimleri ve titreşimleri hızla algılayarak bir durumun özüne uyumlanır. Gelecekteki keşifleri öngören Jules Verne, 9.evinde Uranüs ile doğmuştu.

Bu ev aynı zamanda yüksek öğrenimi temsil eder. Üniversitede seçilecek alanı ve yaşanacak deneyimleri buradaki yerleşimler gösterir. Neptün sanat veya müzik alanında eğitim görmeye veya üniversitede seçilen alan konusunda karmaşa ya da hayal kırıklığı yaşamaya işaret edebilir. Üniversite yıllarında hayalden uyandırılma anlamına da gelebilir. Uranüs, geleneksel yüksek öğrenim sistemine başkaldırıyı, alışılmadık veya yıldızı yeni parlamakta olan bir alana yönelmeyi ya da çok genç yaşta iyi bir okula kabul edilmeyi gösterebilir.

Geleneksel olarak, 10.evdeki gezegenler, kariyerde başarıyla ilişkilendirilmekle beraber, psikolog ve istatistikçi olan Gauquelin çiftinin yaptığı bir bilimsel araştırma, 9. evdeki gezegenlerle bu gezegenlerin ilişkili olduğu hayat alanlarında başarı elde etme arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştur.

Geleceğe ve keşfedilmesi gerekene baktığımız bu evde, umutla ve yeni vaadlerle dolu bir gelecek görebilir veya köşeyi dönünce karşımıza çıkacak olan bir olumsuzluğu sezebiliriz. Her iki durumda da, arkasına saklandığımızı fark ettiğimiz her düşünce veya görüşü gönüllü olarak bırakmalı, cesaretle yola devam etmeli ve öğrenilmesi gerekeni öğrenip daha fazla bilgelik kazanmayı esas almalıyız.

Başarılı Uygulamaları: İçsel ve dışsal yolculuklar yaparak ufkunu genişletmek, kendi yaşam felsefesini oluşturmak, yüksek hedeflerin peşine düşmek, mantığı aşmak ve yeni kavrayışlar geliştirmek, yaşamın gelişen bir anlamı ve amacı olduğu duygusunu hissetmek, fırsatları yerinde kullanmayı öğrenmek.

Başarısız Uygulamaları: Deneyimin sıradanlaşması ve sıkıntı, dogmacılık, dargörüşlü ve prensipsiz davranışlar, nihilizm, fildişi kulesinde yaşamak, her türlü düzeni yadsıyan birey üzerinde hiç bir baskı tanımayan görüş.

9. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Klasik Astroloji’de:

Güneş’in mabedi. (Manilius)

Kralların dostluğu, vahiy, kehanet. (Diğer klasikler)

Yükselene üçgen açı yaptığı için olumlu bir konum. (Firmicus)

Rüyaların yorumu. (Al-Biruni)

Güneş, 9.evde mutludur. Jüpiter dinine adanmış alçakgönüllü bir insanı gösterir. Güney Ay Düğümü, Mars veya Satürn, olumsuz yerleşmiş kabul edilir. Danışan ateisttir veya umutsuz bir tarikatçıdır.(Lilly) 

Medikal Astroloji’de:

Kalça ve uyluk bölgesini yönetir. 

Saat Astrolojisi’nde:

Danışanın eşinin kardeşlerini (7.evden itibaren 3.ev), danışanın torunlarını (5.evden itibaren 5.ev) gösterir. 

Dünyasal Astroloji’de:

Dini, kiliseyi, ruhani konularla ilgili tüm kurumları, dış ilişkileri, Dış İşleri Bakanlığını, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Örgütünü, deniz taşımacılığını, deniz trafiğini, havayollarını, yayıncılığı, uluslararası haberleşmeyi, tüm yüksek öğrenim ve araştırma kurumlarını, profesörleri, felsefi ve bilimsel kurumları ve yayınları, ve baroları temsil eder. Olumsuz görünümler, dogmatik dini örgütlere, zararlı mezheplere işaret eder. 

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda:

Eylemi başlatan tarafla ilişkilidir. Davacı veya iddia makamına hizmet eden avukatları, davalıyı etkileyen mahkeme emirlerini ve tebliğleri temsil eder.

Hukuk yasalarının yöneticilik ve otorite konumlarında kullanılması 10.evin kapsamına girer. Bu nedenle hakim ve savcılar 10. ev kapsamındadır. Eğer yönetsel bağlamda bir hukuk meselesi varsa, karar veya sonuç için 10.eve bakılmalıdır. Avukatlar ve hukuk danışmanları ise 9.ev kapsamında yer alır. 

Ticarette:

Yazılı raporları ve niyetleri, satıcıyı ve ticaret yaptığınız kişiyi bağlayan kontratları, alıcıya yapılan yasal tavsiyeleri açıklar. 

Çeşitli Olaylarda:

Savaş haritalarında, savaş ilan edilen tarafın yayınladığı propagandaları gösterir. 

Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler:

9.evi kesen burç

9.evin içindeki gezegenler, bunların açıları

8.evin son 5 derecesindeki gezegenler

9.evin yöneticisinin burç ve ev konumu

9.evin yöneticisinin açıları 

Evlerdeki yolculuğumuz kaldığımız yerden devam edecek …

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan

Kaynaklar:

Banzhaff & Haebler. Astrolojinin Anahtar Sözcükleri. İlhan, İstanbul 1999.

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan, İstanbul 1997.

Houlding, Deborah. The Houses: Temples of the Sky.Midheaven Books, 1999.

İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan, İstanbul 2004.

Lilly, William. An Introduction To Astrology. Zadkiel, London 1962.

Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1999.

Close