Evler

ASTROLOJİDE EVLER

Evler klasik dönemden bugüne kadar, bir diğer oniki sembol halkası olarak, astrolojik sembolizmin burçlar ve gezegenlerle birlikte üç temel bileşeninden biri olagelmiştir. Diğerlerine göre odak noktası farklıdır ve daha somuttur.

Burçlar kişinin fizyolojik ve psikolojik anatomisini temsil eder, gezegenler bu anatominin yöneticileri olarak fonksiyon görürken, evler bu anatominin (enerji modelinin) ifade edildiği dışsal çevreyi ve yolları gösterirler. Deneyimseldirler. Psiko-fizyolojik enerjimizi yaşamın hangi arenasına, ne zaman ve nasıl yansıttığımızı açıklarlar.

Fiziksel olarak evler dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşan günlük hareketine göre düzenlenirler. Önce uzay, ufuk çizgisinin altında ve üstünde kalacak şekilde ikiye bölünür (kuzey ve güney yarımküreler). Ufuk çizgisinin doğu ufkunu kestiği nokta Yükselen’i ve 1.evin başlangıcını, batı ufkunu kestiği nokta ise Alçalan’ı ve 7.evin başlangıcını belirler.

Ufuk çizgisi, yani Yükselen-Alçalan ekseni başka bir eksen tarafından dikey olarak kesilir. Bu dikey eksen (meridyen) uzayı doğu ve batı yarımküreler olmak üzere ikiye böler.  Bu ikinci eksen Başucu-Ayakucu eksenidir. Tepe Noktası (M.C./ gününortası), ufkun üzerinde herhangi bir gezegenin çıkabileceği en yüksek noktadır. Bunun karşıt konumunda ise, Ayakucu (I.C/ geceyarısı) noktası bulunur. Böylece bu iki eksen uzayı dört çeyrek küreye bölmüş olur. Bu çeyrek kürelerin her biri daha sonra üçe bölünür. Böylece meydana gelen 12 dilimin her birine ev adı verilir.

Bu, evlerin nasıl oluşturulduğunu açıklamanın en basit yoludur. Gerçekte uzayı bölmek için bugüne kadar birçok farklı görüş ve yaklaşım benimsenmiş, bunun sonucunda farklı ev sistemleri ortaya çıkmıştır. Ev sistemleri daha ilerideki bir derlememizin konusu olabilecek denli kapsamlıdır.

Oniki ev niteliklerine göre çeşitli gruplar içinde yer alırlar. En yaygın olarak kullanılan gruplar: ilişkili oldukları burçların elementlerine (ateş, su, hava, toprak), haritada bulundukları yarım-küresel veya çeyrek-küresel konumlarına (kuzey, güney, doğu, batı), ya da haritanın köşe noktalarını esas alan bir kritere (köşesel, halef, son) göre oluşturulmuş gruplardır.

İlişkili oldukları elementlere göre, yaşam üçlüsü (ateş), zenginlik-bolluk üçlüsü (toprak), entellektüel-sosyal üçlü (hava) ve ruhun üçlüsü (su) gruplarından birine dahil olurlar.

Evlerin haritaki coğrafi konumlarından, yani yarım-küresel ve çeyrek-küresel konumlarından kaynaklanan nitelikleri için, Doris Hebel‘in, makaleler bölümümüzde yer alan Yarımküre Vurgusuadlı makalesini okuyabilirsiniz.

Son olarak, evlerle ilgili en önemli gruplandırma olan köşesel, halef ve son ev kavramlarını kısaca açıklayalım:

Köşesel evler köşe noktalarından birinde başlarlar. Köşe noktaları haritanın dört kardinal noktasıdır: Yükselen, Alçalan, Tepe Noktası ve Ayakucu. Bu evlerde bulunan gezegenler, bu konumların gücünden yararlanırlar. 1., 4., 7. ve 10. evler köşesel evlerdir. Bunlar öncü burçlarla (Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak) ilişkilidirler. Kendi kendini harekete geçirebilen bir nitelik taşırlar. Kişinin yaşam yapısındaki etkileri hemen görülür. Anahtar sözcüğü ‘hareket’tir. Halef evler, köşesel evlerin bittikleri noktalarda başlarlar. Bu evlerde yer alan gezegenler ne güçlendirilmiş ne de zayıflatılmıştır. Bunlar 2., 5., 8. ve 11. evlerdir. Sabit burçlarla (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) ilişkilidirler.  Bireysel arzularla,  kontrol etmek ve yönetmek istediğimiz konularla bağlantılıdırlar.  Anahtar sözcüğü ‘güvenlik’tir.   Son evler, haritanın düşünce ve gözlem unsurunun, alışverişin, başlangıca hazırlık niteliğindeki değişimin ve dağılımın gerçekleştiği bölümleridir. 3., 6., 9. ve 12. evlerdir. Değişken burçlarla (İkizler, Başak, Yay ve Balık) ilişkilidirler. Bu evlerdeki gezegenlerin etkileri zayıflatılmıştır. Bu durum, doğal yöneticiler haricindeki gezegenler için geçerlidir. Anahtar sözcüğü ‘öğrenme’dir. Bu dörtlü grup, kendi içinde hayatın potansiyel olarak birbiriyle çatışacak olan dört farklı alanını temsil eder. Çünkü açısal olarak birbirlerine karşıt ya da kare konumdadır.

Evlerdeki yolculuğumuz 1. evle başlayacak…

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan

Kaynaklar:

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan, İstanbul 1997.
İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan, İstanbul 2004.
Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1998.

Evler Listesi

Close